PHÒNG GD&ĐT LẠC SƠN THỜI KHÓA BIỂU
TRƯỜNG THCS VÕ THỊ SÁU Thực hiện từ: 19/8/2013 
 
Thứ Tiết 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B
2 1 Chào Cờ Chào Cờ Chào Cờ Chào Cờ Chào Cờ Chào Cờ Chào Cờ Chào Cờ
2 Anh-Hường Toán-Hương Anh-Hạnh Văn-Phương Sinh - Nhung Toán- Lai Toán-Thuần Tin-Tùng
3 Anh-Hường Toán-Hương Anh-Hạnh Văn-Phương Văn-Châm Toán- Lai Toán-Thuần Văn - K.Anh
4 Địa - Nhung Tin-Tùng Sinh -Huyền TD - Hải Văn-Châm CD- Chiên Sử -T. Nhung Văn - K.Anh
5 Nhạc -Tuấn Lý- Lai CN- Mai Tin-Tùng Hóa - Thủy Địa -Nhung Sinh- Huyền Li- Hương
3 1 N.Văn -Mai N.Văn-Châm Toán-Mỹ Tin-Tùng Lý-Hương N.Văn-Chiên CD -Phương TD - Hải
2 N.Văn -Mai N.Văn-Châm Toán-Mỹ Sử- Phương Toán- Lai N.Văn-Chiên TD - Hải Lý-Hương
3 Sinh-Huyền Họa- Hùng TD - Hải Nhạc- Tuấn Toán- Lai Sử -T. Nhung Văn - K.Anh Địa-Nhung
4 Tin-Tùng TD - Hải Nhạc- Tuấn Sinh-Huyền Họa - Hùng CN- Lai Lý-Hương Hóa - Thủy
5 CN- Mỹ CN- K.Anh Sử - Phương CNghê - Mai Sinh - Nhung Sinh -Huyền Tin-Tùng Sử - Nhung
4 1 Họa - Hùng Anh-Hường Tin-Tùng Toán-Mỹ Anh-Hạnh Hóa - Thủy Văn - K.Anh Toán-Thuần
2 Sinh-Huyền Anh-Hường .Văn-T.Nhung Toán-Mỹ Anh-Hạnh TD - Hải Văn - K.Anh Toán-Thuần
3 Toán-Hương Địa - Nhung .Văn-T.Nhung CD - Phương TD - Hải Toán- Lai Sinh- Huyền Văn - K.Anh
4 Toán-Hương CN- K.Anh Sinh -Huyền TD - Hải Địa- Nhung Toán- Lai Hóa - Thủy Tin-Tùng
5     Hoạ-Hùng Sử- Phương Tin-Tùng CN- Lai Địa-Nhung CN - Chiên
5 1 Tin-Tùng TD - Hải Toán-Mỹ Văn-Phương Anh-Hạnh Họa- Hùng Toán-Lan Anh-Hường
2 TD - Hải Sinh -Huyền Toán-Mỹ Văn-Phương Toán - Toàn Tin-Tùng Toán-Lan Anh-Hường
3 Sử -Phương Toán-Hương Địa - Nhung Họa- Hùng Toán - Toàn Anh-Hạnh TD - Hải Sinh - Huyền
4 Anh-Hường Toán-Hương CN- Mai Lí -Lai TD - Hải Anh-Hạnh Họa- Hùng Địa-Nhung
5 CN- Mỹ GDCD- Châm Sử -Phương Địa - Nhung CN -Lai Sinh -Huyền Tin-Tùng Họa -Hùng
6 1 Toán-Hương Nhạc- Tuấn Tin-Tùng Anh-Hạnh N.Văn-Châm TD - Hải Anh-Hường Văn - K.Anh
2 Toán-Hương Sinh -Huyền TD - Hải Anh-Hạnh N.Văn-Châm Tin-Tùng Anh-Hường Văn - K.Anh
3 TD - Hải Sử - Phương Lý- Lai Địa-Nhung Tin-Tùng Anh-Hạnh Lí -Hương Sinh - Huyền
4 Lí -Lai Tin-Tùng CD -Phương Sinh- Huyền Sử -T. Nhung Hóa - Thủy Địa-Nhung TD - Hải
5     Địa-Nhung CNghệ- Mai CN - Lai Sử- T.Nhung CN- Chiên CD -Phương
7 1 N.Văn -Mai N.Văn-Châm Anh-Hạnh Toán-Mỹ Sử -T. Nhung Lí-Thuần Văn - K.Anh Hóa - Thủy
2 N.Văn -Mai N.Văn-Châm .Văn-T.Nhung Toán-Mỹ Hóa - Thủy N.Văn-Chiên Văn - K.Anh Toán-Thuần
3 GDCD- Châm Anh-Hường .Văn-T.Nhung Anh-Hạnh Nhạc -Tuấn N.Văn-Chiên Hóa - Thủy Toán-Thuần
4 SH- Mai SH-Châm SH-T.Nhung SH-Hạnh CD - Chiên Nhạc- Tuấn SH - Hường SH- Thuần
5         SH-Thủy SH-Chiên