LỄ KHAI MẠC VÀ TRAO GIẢI HỘI DIỄN VĂN NGHỆ NGÀNH GIÁO DỤC LẠC SƠN NĂM 2017